Translator or Interpreter Services

If you have a friend or family member who doesn't speak English and they'd like to contact us, there are a couple of ways that this can be done.

Select your preferred language below for more information:

 • English

  Using a friend or family member as interpreter

  A customer unable to speak English can be identified through a non-account holder. However, the non-account holder must act solely as an interpreter and the account holder must be present during the conversation.

  The account holder must give verbal authorisation for Optus to discuss details with the non-account holder. The account holder will need to provide their name, address, date of birth, phone number and username or account number.

  Alternatively, the non-English speaking account holder can nominate an English-speaking Third Party Authority (TPA).

  Using the Translating and Interpreting Service (Ezispeak)

  Non-English speaking account holders can also call Ezipeak, Optus' interpreting service on 1300 294 479. They can follow the menu prompts in their preferred language to connect to an interpreter.

 • العربية

  استخدام صديق أو أحد أفراد العائلة كمترجم

  يمكن معرفة الزبون غير القادر على التحدث باللغة الإنجليزية من خلال شخص ليس لديه حساب. ومع ذلك، يجب أن يتصرف الشخص الذي ليس لديه حساب كمترجم فقط ويجب أن يكون الشخص الذي لديه حساب حاضراً أثناء المحادثة.

  يجب على الشخص الذي لديه حساب إعطاء تفويض شفهي لـ Optus لمناقشة التفاصيل مع الشخص الذي ليس لديه حساب. سيحتاج الشخص الذي لديه حساب إلى إعطاء اسمه وعنوانه وتاريخ ميلاده ورقم هاتفه واسم المستخدم أو رقم الحساب الخاص به.

  بدلاً من ذلك، يمكن للشخص غير الناطق باللغة الإنجليزية الذي لديه حساب ترشيح هيئة طرف ثالث (TPA) ناطقة باللغة الإنجليزية.

  استخدام خدمة الترجمة الكتابية و الشفهية (EZISPEAK)

  يمكن للأشخاص الذين لديهم حساب غير الناطقين باللغة الإنجليزية أيضاً الاتصال بخدمة Ezispeak, Optus للترجمة على الرقم 1300 294 479. ويمكنهم تتبع مطالبات القائمة بلغتهم المفضلة للاتصال بمترجم.

 • 简体中文

  请朋友或家属担任口译员

  不会讲英语的顾客可以通过第三方来核实身份。不过,第三方只能做口译员而且通话时开户人必须在场。

  开户人必须口头授权Optus与第三方讨论细节问题。开户人需要提供他们的姓名、地址、生日、电话号码和用户名或账号。

  或者,不会讲英语的开户人可以通过第三方授权(TPA)指定一位会讲英语的人代其讲话。

  使用笔译和口译服务(EZISPEAK)

  不会讲英语的开户人还可以拨打EziSpeak的电话1300 294 479,这是Optus的口译服务。他们能用所选语言根据菜单提示接通一位口译员。

 • Tiếng Việt

  NHỜ MỘT NGƯỜI BẠN HOẶC NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH LÀM THÔNG DỊCH VIÊN

  Khách hàng nào không nói tiếng Anh có thể được nhận dạng thông qua một người không đứng tên trong tài khoản. Tuy nhiên, người không đứng tên trong tài khoản chỉ đơn thuần làm thông dịch viên và người đứng tên tài khoản phải có mặt suốt cuộc đàm thoại.

  Người đứng tên tài khoản phải ủy quyền bằng lời cho phép Optus bàn thảo các chi tiết với người không đứng tên trong tài khoản. Người đứng tên tài khoản cần phải cho biết họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và tên đăng nhập hoặc số tài khoản của họ.

  Nói cách khác, người đứng tên tài khoản không nói tiếng Anh có thể đề cử một người nói tiếng Anh làm Bên Ủy Quyền Đệ Tam (TPA).

  SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÔNG NGÔN PHIÊN DỊCH (EZISPEAK)

  Những người đứng tên tài khoản không nói tiếng Anh cũng có thể gọi cho Ezispeak, dịch vụ thông dịch của Optus số 1300 294 479. Quý vị ấy có thể nghe theo lời gợi ý để bấm chọn ngôn ngữ mình muốn kết nối với thông dịch viên.

 • فارسی

  استفاده از یک دوست یا یک عضو خانواده بعنوان مترجم شفاهی

  یک مشتری که قادر به انگلیسی صحبت کردن نیست، می تواند از طریق کسی که صاحب حساب نیست شناسایی شود. اما کسی که صاحب حساب نیست باید فقط بعنوان یک مترجم شفاهی عمل کند و صاحب حساب باید همیشه در طول مکالمه حضور داشته باشد.

  صاحب حساب باید اجازه شفاهی به Optus بدهد که در مورد مشخصات او با کسی که صاحب حساب نیست صحبت کند. صاحب حساب باید نام، آدرس، تاریخ تولد، شماره تلفن و شماره کاربر یا شماره حساب را فراهم نماید.

  یا اینکه صاحب حساب غیر انگلیسی زبان می تواند یک شخص ثالث انگلیسی زبان مجاز (Third Party Authority (TPA) را معرفی کند.

  استفاده از خدمات ترجمه کتبی و شفاهی (EZISPEAK)

  صاحبان حساب غیر انگلیسی زبان می توانند همچنین با خدمات ترجمه شفاهی Ezispeak, Optus به شماره 1300 294 479 تماس بگیرند. آنها می توانند راهنماهای صفحه منو را در زبان مورد دلخواه شان دنبال کنند تا به یک مترجم شفاهی وصل بشوند.

 • 한국어

  친구나 가족을 통한 통역

  영어가 어려우신 경우 가족이나 친구를 통해 상담하셔도 됩니다. 이경우, 친구나 가족은 통역만을 담당해야 하며 계정소유자는 반드시 통화 내용에 함께 참여를 하셔야 합니다.

  상담에 앞서 계정소유자는 친구나 가족이 Optus와의 상담 내용을 듣는 것을 허락한다는 구두 승인을 해 주셔야 합니다. 이때는 계정소유자의 성명, 주소, 생년월일, 전화번호, 사용자 이름 또는 계정 번호 등이 필요합니다.

  혹은, 계정주를 대신해서 영어로 상담해 줄 제3자 대리인 (TPA)을 지명하셔도 됩니다.

  통번역업체 이용(EZISPEAK)

  Optus의 통역 대행 업체인Ezispeak (전화1300 294 479)로 전화하셔도 됩니다. 안내에 따라 언어 선택을 하시면 해당 언어의 통역사를 연결해 드립니다.

 • 繁體中文

  請朋友或家屬擔任口譯員

  不會講英語的顧客可以透過第三方來核實身份。不過,第三方只能做口譯員而且通話時開戶人必須在場。

  開戶人必須口頭授權Optus與第三方討論細節問題。開戶人需要提供他們的姓名、地址、生日、電話號碼、用戶名或帳號。

  或者,不會講英語的開戶人可以透過第三方授權(TPA)指定一位會講英語的人代其講話。

  使用筆譯和口譯服務(EZISPEAK)

  不會講英語的開戶人還可以撥打EziSpeak的電話1300 294 479,這是Optus的口譯服務。他們能用所選語言根據菜單提示接通一位口譯員。